2019 වර්ෂයේ ජනප‍්‍රියම Image Hosting වෙබ් අඩවි 05 ක්

Home / 2019 වර්ෂයේ ජනප‍්‍රියම Image Hosting වෙබ් අඩවි 05 ක්
  Aug 18, 2019     addstore .lk  

ඔබගේ චායාරූප ආරක්‍ෂිතව ගබඩා කරන්න, ඒවා යහලුවන්, පවුලේ හිතවතුන් අතර හුවමාරු කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒ සදහා හොදම චායාරූප ගබඩා කිරීමට අවස්තාව ලබාදෙන වෙබ් අඩවි 05 ක් පිලිබද තොරතුරු පහත දැක්වේ. මෙහිදී ඔවුන් ලබාදෙන දත්ත ගබඩා ඉඩ ප‍්‍රමාණය එකිනෙකට වෙනස්විය හැක. එසේම මුදල් ගෙවා ඉඩ ප‍්‍රමාණය වැඩි කරගැනීමට හැකියාව ඇත.

1. Google Photos

https://www.google.com/photos/about/

 

2. Imgur

https://imgur.com/
 

3. Dropbox

https://www.dropbox.com/?landing=dbv2
 

4. TinyPic

http://tinypic.com/
 

 

5. Flickr

https://www.flickr.com
 
Brandnames හා Images වල අයිතිය එහි හිමිකරුවන් සතුය. උපුටා ගැනීමකි. 

addstore .lk
  Contact Us
addstore

#11, Sanasa Ideal, Gampaha

Tel : + (94) - 777 318 118
Mail : info@addstore.lk
Business Hours : 9:30 - 5:30

  About

We are here to full fill the lack of complete web directory in sri lanka. We always ready to provide a best quality service to our customer and adding more and more values to theire business. Our aim is to be the best web service company in the country

  Introduction

addstore provide a Directory Services and Articles for clients which is the most complete and easy manageable Business Directory