2019 වර්ෂයේ ජනප‍්‍රියම Free Video Editing මෘදුකාංග 03 ක්

Home / 2019 වර්ෂයේ ජනප‍්‍රියම Free Video Editing මෘදුකාංග 03 ක්
  Aug 11, 2019     addstore .lk  

ඔබ වීඩියෝ එඩිටිං සම්බන්ධව උන්න්දුවක් දක්වන අයෙක් නම් මෙය ඔබට බොහෝ ප‍්‍රයෝජනවත් වේවි. මෙහි දක්වා ඇත්තේ 2019 වසරේ හොදම නොමිලයේ ලබා ගත හැකි වීඩියෝ එඩිටිං මෘදුකාංග 03 ක් පිළිබදවයි. 

01. Blender

https://www.blender.org/ 

 

02. Lightworks

https://www.lwks.com/

Two versions -  Free &  pro version costs $25 a month.

 

03. Shotcut

https://shotcut.org/

 

 

 

 

addstore .lk
  Contact Us
addstore

#11, Sanasa Ideal, Gampaha

Tel : + (94) - 777 318 118
Mail : info@addstore.lk
Business Hours : 9:30 - 5:30

  About

We are here to full fill the lack of complete web directory in sri lanka. We always ready to provide a best quality service to our customer and adding more and more values to theire business. Our aim is to be the best web service company in the country

  Introduction

addstore provide a Directory Services and Articles for clients which is the most complete and easy manageable Business Directory